ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Αποθετήρια και Ψηφιακές Βάσεις

Ενεργές υπηρεσίες

Διάθεση Λογισμικού HEAL-DSPACE -- ως Υπηρεσίας (Software As a Service)

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Καταθετηρίων 

Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (AMELib)

Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής

Σημασιολογική Αναζήτηση στο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 


 

Διάθεση Λογισμικού HEAL-DSPACE -- ως Υπηρεσίας (Software As a Service)

Η υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου (IA) HEAL-DSPACE προσφέρεται στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και όχι μόνο, με τη μορφή Software As a Service (SaaS) - [HEAL-DSPACE As a Service]. Η Κεντρική Ομάδα Υλοποίησης του ΣΕΑΒ προσφέρει τόσο στα Ιδρύματα που κατά τη φάση σχεδιασμού του προγράμματος δήλωσαν συμμετοχή, όσο και σε Ιδρύματα που υλοποιούν αυτόνομες δράσεις τις εξής δυνατότητες:

  • Παραμετροποίηση και εγκατάσταση σε VMs (Virtual Machines) που παρέχονται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
  • Υπηρεσίες αυτόματου εμπλουτισμού με δεδομένα από διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις ηλεκτρονικών πηγών (π.χ. WoS, Scopus, Microsoft Academic Search).
  • Υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης της βασικής υποδομής σε σχέση με τις εκδόσεις που θα προκύπτουν από τη Διεθνή Κοινότητα ανάπτυξης του DSPACE, με στόχο την ομοιογένεια στη λειτουργία των ΙΑ.
  • Πρόσβαση σε αναλυτική τεκμηρίωση και σε επιπρόσθετα εργαλεία που θα προκύψουν κατά τη φάση των δράσεων εμπλουτισμού των ΙΑ.
  • Γραφείο αρωγής και εκπαίδευσης σε επίπεδο τεχνικών διαχειριστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία πατήστε εδώ.

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Καταθετηρίων

Υλοποίηση υπηρεσίας υποστήριξης, διασύνδεσης, διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης των ελληνικών ακαδημαϊκών Ιδρυματικών Καταθετηρίων, με στόχους, μεταξύ άλλων, την ευκολότερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας και την προβολή του επιστημονικού/ερευνητικού υλικού των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στο εξωτερικό.

  •  Υπηρεσία Τεχνικής και Νομικής Υποστήριξης
    Στόχος της υπηρεσίας είναι η ενημέρωση των χρηστών των Ιδρυματικών Αποθετηρίων σχετικά με τις διαδικασίες κατάθεσης, αναζήτησης και πλοήγησης, καθώς και η γνωστοποίηση των όρων χρήσης του εκάστοτε αποθετηρίου, παρέχοντας το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό.
    Ιστότοπος Υπηρεσίας

Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (AMELib)

Η AMELib αποσκοπεί στο να παρέχει προσβάσιμα (μέσω διαδικτύου) βιβλία σε όλους τους δικαιούχους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Αποτελεί, επίσης, την πρώτη προσπάθεια για συλλογικό διαδικτυακό δημόσιο κατάλογο (Οnline Public Access Catalogue - OPAC), ο οποίος να τεκμηριώνει βάσει των διεθνών προτύπων τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στον εν λόγω τομέα.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Υπηρεσία Εντοπισμού Λογοκλοπής

Κεντρική υπηρεσία αναγνώρισης λογοκλοπής σε εργασίες (εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων διδασκαλίας, πτυχιακές, μεταπτυχιακές, κ.ά.). Αποτελείται από μια βάση δεδομένων και ένα αποθετήριο (στο οποίο κατατίθενται οι σχετικές εργασίες των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων) όπου και πραγματοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης λογοκλοπής από ειδικό λογισμικό.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Σημασιολογική Αναζήτηση στο Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Ανάπτυξη ενοποιημένων υπηρεσιών σημασιολογικής αναζήτησης στο εκπαιδευτικό υλικό των αποθετηρίων μαθησιακών αντικειμένων των Συστημάτων Διαχείρισης της Μάθησης (LMS) που χρησιμοποιούν τα ελληνικά Πανεπιστήμια και των σχετικών βάσεων μεταδεδομένων, μέσω οντολογιών. Έτσι, περιορίζονται οι πιθανές σημασιολογικές ερμηνείες που συνοδεύουν ένα μαθησιακό αντικείμενο, οπότε διευκολύνεται η αναζήτηση και  τελικά η ανάκτηση μαθησιακών αντικειμένων (κριτήριο η προσαρμοστικότητα στις τρέχουσες ανάγκες ενός εκάστου των χρηστών).

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών