ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Διασφάλιση Ποιότητας

Ενεργές υπηρεσίες

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ΜΟΔΙΠΑΒ)


Υπηρεσίες υπό Ανάπτυξη

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι .


  

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας για τις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (ΜΟΔΙΠΑΒ)

Σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας το οποίο αποσκοπεί στη γρήγορη, αποτελεσματική και συνεπή διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στις ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία τους μέσω της υποστήριξης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Συγκεκριμένα, αποτυπώνοντας την κατάσταση των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, αφενός παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησής τους μέσα από ηλεκτρονικές έρευνες ικανοποίησης χρηστών και μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από τις επιμέρους βιβλιοθήκες, και αφετέρου τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων των βιβλιοθηκών.

Ιστότοπος της υπηρεσίας

 


 

Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι .

Ανάπτυξη και λειτουργία κατανεμημένου συστήματος οργανωμένης καταγραφής, παρουσίασης και διάχυσης των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μέσω ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης της Ερευνητικής Δραστηριότητας. Στοχεύει στην οργάνωση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας και στην προβολή, σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς, των επιστημονικών επιτευγμάτων των ελληνικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

 

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών