ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Κατάλογοι & Ευρετήρια

Ενεργές υπηρεσίες

Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ειδικών Βιβλιοθηκών/Σ.Κ.Ε.Α.Β.

Σύστημα Διαδανεισμού - ΙΡΙΣ

Ζέφυρος

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων


Υπηρεσίες υπό Ανάπτυξη

Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης

Εθνικός Κατάλογος Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας/Ε.Κ.Ο.Ε.Ε. (DHARE)


   

Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)

Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας τριάντα (30) ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες έχουν αποκτήσει ένα ενιαίο, κεντρικά εγκατεστημένο, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με αποτέλεσμα ο κατάλογος των βιβλιογραφικών εγγραφών και των καθιερωμένων αρχείων να είναι πλέον κοινός για όλα τα ιδρύματα (οι υπάρχουσες κοινές βιβλιογραφικές εγγραφές έχουν ενοποιηθεί  στο κεντρικό σύστημα του ILSaS). Επίσης, έχουν μεταφερθεί από τα τοπικά συστήματα στο κεντρικό σύστημα όλες οι αυτοματοποιημένες λειτουργίες των βιβλιοθηκών, όπως παραγγελίες υλικού, κυκλοφορία υλικού, προσκτήσεις κ.λπ. Στο νέο συνεργατικό σύστημα οι βιβλιοθήκες διατηρούν την αυτονομία τους αναφορικά με τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών, πλην της (λειτουργίας) εισαγωγής υλικού (καταλογογράφησης).

Ιστότοπος υπηρεσίας  

   

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ειδικών Βιβλιοθηκών/Σ.Κ.Ε.Α.Β.

Μέσω αυτής της υπηρεσίας πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενοποίηση των βιβλιογραφικών καταλόγων 68 ελληνικών και Κυπριακών βιβλιοθηκών (Ακαδημαϊκών, Ερευνητικών κλπ.), με αποτέλεσμα οι χρήστες των βιβλιοθηκών να αναζητούν το υλικό τους μέσω ενός φυσικού συλλογικού καταλόγου. Ο Σ.Κ.Ε.Α.Β. στην 9η έκδοση του 2014, περιέχει 4.089.231 εγγραφές από 68 διαφορετικές βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Σύστημα Διαδανεισμού - ΙΡΙΣ

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων Διαδανεισμου (smILLe – system management InterLibrary Loan electronically) για τις Βιβλιοθήκες και τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή, που υποστηρίζει το διαδανεισμό τόσο μεταξύ χρηστών και βιβλιοθήκης όσο και μεταξύ βιβλιοθηκών. Το σύστημα αυτό αποτελεί πρωτοπορία για τα ελληνικά δεδομένα, αφού έχει αναπτυχτεί σαν ελεύθερο λογισμικό που επιτρέπει την διασύνδεση συστημάτων με το πρωτόκολλο ISO ILL.
Χαρακτηριστικό του smILLe είναι ότι διακρίνεται σε υποσυστήματα γεγονός που κάνει πιο εύκολη τη δουλειά του διαχειριστή. Από τα υποσυστήματα αυτά υπάρχει πλήρης ενσωμάτωση της λογιστικής διαχείρισης των αιτήσεων που επιτρέπει όλες τις δυνατές κινήσεις που μπορεί να έχει η υπηρεσία διαδανεισμού με διαφόρους παρόχους τεκμηρίων εντός κι εκτός Ελλάδος.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Ζέφυρος

Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το περιβάλλον είναι εύχρηστο και φιλικό και έχει σχεδιαστεί με βάση το πρωτόκολλο Ζ39.50.

Ο Ζέφυρος έχει δημιουργηθεί από την Υπηρεσία Τεχνολογιών και Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βασικός άξονας του σχεδιασμού και της υλοποίησής του είναι η παροχή ενός ομοιογενούς περιβάλλοντος για την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών πληροφοριών από βάσεις δεδομένων των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Παράλληλα, έχει δοθεί βαρύτητα στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, όπως δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σελίδας για αποθήκευση αναζητήσεων και εγγραφών κ.ά.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Ηλεκτρονικό Ευρετήριο Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων

Υπηρεσία που συγκεντρώνει και καταγράφει βιβλιογραφικές πληροφορίες, δηλαδή μεταδεδομένα (metadata), για τα άρθρα που περιέχονται στις ελληνικές επιστημονικές περιοδικές εκδόσεις, με σκοπό να διευκολύνει την αναζήτηση στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία και τον εντοπισμό του υλικού που περιλαμβάνεται στις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 Ευρετήριο Ελληνικών Ψηφιακών Πηγών Επιστημονικής Πληροφόρησης

Η υπηρεσία παρέχει βασικές και προχωρημένες υπηρεσίες καταγραφής, αναζήτησης και ανάκτησης ενός ευρέος φάσματος πληροφοριών για κάθε ψηφιακή πηγή, καθώς και τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης συλλογής και βασικής ευρετηρίασης των μεταδεδομένων συγκεκριμένων ψηφιακών πηγών, με στόχο τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου ευρετηρίου (repository aggregator).

 

Εθνικός Κατάλογος Οντοτήτων Επιστήμης και Έρευνας/Ε.Κ.Ο.Ε.Ε. (DHARE)

Κατάλογος μονοσήμαντου προσδιορισμού των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ελληνικών Οντοτήτων, δηλαδή των Οντοτήτων-Ατόμου (Ο.Α., ακαδημαϊκών, ερευνητών) και των Οντοτήτων-Οργανισμού (Ο.Ο., ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων). Σκοπός της υπηρεσίας είναι η αντιμετώπιση περιπτώσεων ισοδύναμων εναλλακτικών διατυπώσεων των ονομάτων των Οντοτήτων, για τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής στη λειτουργία των θεματικών και Ιδρυματικών καταθετηρίων.

Ιστότοπος υπηρεσίας

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών