ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

[5-9-2014] «Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας» / “ILSAS”

Ο Σ.Ε.Α.Β., στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι.), πρόκειται να υλοποιήσει το υποέργο: «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας» / “ILSaS” (προϋπολογισμού 1.370.000,00 €). Σκοπός του είναι η εξοικονόμηση πόρων και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τις Βιβλιοθήκες τους.

Συγκεκριμένα, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες-μέλη του Σ.Ε.Α.Β. θα επωφελούνται από τη χρήση ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος βιβλιοθηκών, το οποίο θα φιλοξενείται σε μία και μοναδική εγκατάσταση, καθώς και από την υιοθέτηση κοινών και συνεργατικών πολιτικών που αφορούν σε υπηρεσίες βιβλιοθήκης, όπως στην περιγραφική και θεματική καταλογογράφηση, στην κυκλοφορία του υλικού και στην από κοινού πρόσκτηση και χρήση των πηγών πληροφόρησης. Στο νέο συνεργατικό σύστημα οι Βιβλιοθήκες θα διατηρούν την αυτονομία τους ως προς τις υπόλοιπες λειτουργίες τους, εξαιρουμένης της εισαγωγής υλικού (καταλογογράφησης).

Στο έργο συμμετέχουν είκοσι επτά (27) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.), δηλαδή τα 3/4 των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (το ποσοστό προέκυψε έχοντας λάβει υπόψη τις τελευταίες συγχωνεύσεις/καταργήσεις). Εξάλλου, προβλέπεται να μεταφερθούν στο σύστημα 1.590.895 εγγραφές από το σύνολο των δεδομένων˙ η μεταφορά, επεξεργασία και μετάπτωση των δεδομένων στο νέο συνεργατικό περιβάλλον θα γίνεται τμηματικά.

Η εν λόγω υπηρεσία θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία (για χρήση από όλα τα συνεργαζόμενα μέλη του Σ.Ε.Α.Β.) πριν το τέλος του 2015.

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών