ΕλληνικάEnglish (UK)
A+ A A-

Ενημέρωση & Επιμόρφωση

Ενεργές υπηρεσίες

Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου

Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας

Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακής Παιδείας

Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.

Νομική Συμβουλευτική για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Heal-Legal)


 

Υπηρεσία Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου

Δικτυακή Πύλη που αποτελεί κοινό τόπο πρόσβασης της ελληνικής βιβλιοθηκονομικής κοινότητας στις ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία.

(β) Ηλεκτρονικό γραφείο πληροφόρησης (e-help desk).

(γ) Ηλεκτρονικό περιοδικό βιβλιοθηκονομικού περιεχομένου.

(δ) Ηλεκτρονικό μάθημα γενικής πληροφοριακής παιδείας για βιβλιοθηκονόμους.

(ε) Ηλεκτρονικό μητρώο λογισμικών βιβλιοθηκών

(στ) Προσαρμοσμένο και παραμετροποιημένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Βιβλιοθήκης (ILS), βασισμένο σε λογισμικό Ανοικτού Κώδικα.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Εκπαιδευτικές Πλατφόρμες Πληροφοριακής Παιδείας

Για Τελικούς Χρήστες: Ηλεκτρονικά μαθήματα εξ αποστάσεως παρακολούθησης που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αφορούν στην εκμάθηση δεξιοτήτων αναζήτησης, εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης της χρησιμότερης και πλέον έγκυρης πληροφορίας με τρόπο αποτελεσματικό. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για Βιβλιοθηκονόμους: Ηλεκτρονικό μάθημα ασύγχρονης εξ αποστάσεως παρακολούθησης που στοχεύει στην ενημέρωση και επιμόρφωση της βιβλιοθηκονομικής κοινότητας σε τομείς που συνθέτουν την Πληροφοριακή Παιδεία (Π.Π.). Περιλαμβάνει πληροφοριακό εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα, συνδέσμους, μελέτες, παρουσιάσεις, εργαλεία, καλές πρακτικές), ώστε οι επαγγελματίες του χώρου να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας (Π.Π.Π.). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακής Παιδείας

Το Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακής Παιδείας ILSEAB είναι μια δικτυακή υπηρεσία πληροφοριακής υποστήριξης, εκπαίδευσης και πληροφόρησης των τελικών χρηστών των υπηρεσιών και των βιβλιοθηκονόμων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ΠΣ για την υποστήριξη της Πληροφοριακής Παιδείας στην Ελλάδα το οποίο λειτουργεί ως ενιαίο κεντρικό σημείο πρόσβασης (διαδικτυακή πύλη) σε υπηρεσίες υποστήριξης Τελικών Χρηστών και Βιβλιοθηκονόμων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών της χώρας. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν ανοικτά πρότυπα, παρέχεται με ανοικτή πρόσβαση σε όλους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Εκπαιδευτικές πλατφόρμες πληροφοριακής παιδείας

Υπηρεσία ενημερωτικού – εκπαιδευτικού υλικού πληροφοριακής παιδείας

Υπηρεσίες Web 2.0 για τους τελικούς χρήστες

Ιστότοπος υπηρεσίας

 

Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες Σ.Ε.Α.Β.

Τα Ηλεκτρονικά Μαθήματα για Υπηρεσίες του Σ.Ε.Α.Β. στοχεύουν στην εξοικείωση των τελικών χρηστών με τη χρήση τεσσάρων βασικών και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών πληροφόρησης που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που αναπτύσσονται αφορούν ορισμένες από τα βασικότερες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες που προσφέρει ο Σ.Ε.Α.Β. (Science Direct, Scopus, Web of Science-EndNote, Journal Citation Reports).

Ιστότοπος υπηρεσίας

Νομική Συμβουλευτική για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Heal-Legal)

Υπηρεσία που υιοθετεί πρότυπες διαδικασίες για την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του υλικού που διαθέτουν οι ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (π.χ. αρχειακό ή άλλο υλικό). Παρέχει οδηγίες για την αποτίμηση, τον περιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τη χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια και προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τυποποιημένες συμβάσεις και διαδικασίες για τη συνεργασία των Βιβλιοθηκών με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς μνήμης (π.χ. αρχεία, μουσεία, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κ.ά.).

Ιστότοπος υπηρεσίας

ΣΕΑΒ 2016 © Η παρούσα ιστοσελίδα είναι εσωτερική παραγωγή του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών